When Will I Wake Up?

My eyes are turning red. It is burning but its not blazing.
My skin is turning blue. It is shimmering but its not shining
My mind is turning grey. It is glimmering but its not glowing.

When will I wake up?
To see my eyes blaze, to see my skin shine, to feel mind glow.

My soul is turning black,
when will I wake up from this darkness?

When will I wake up?

#WhenWilliWakeUp

Advertisements

கோடி துளிகளை கொட்டி விடு

கொட்டி விடு கோடி துளிகளை கொட்டி விடு
இடித்து விடு பெரும் இடி கொண்டு இடித்து விடு.

பேராசை கொண்ட மிருகத்தை அழிக்க கொட்டி விடு
பாவிகள் வாழும் கோட்டைகளை அழிக்க இடி இடித்து விடு.

சுயநலவாதிகளை அழிக்க பெரும் வெள்ளமாய் வந்து விடு
பொதுநலவாதிகளை காத்து கரை சேர்த்து விடு.

மனித மிருகங்களை அழிக்க பெரும் அலையாய் வந்து விடு
நல்லதாய் விலங்குகள் வாழ வழி அமைத்துக்கொடு.

பெரும் லாபம் பார்ப்பவனை மக்கி விடு
வானம் பாத்து வாழ்பவனுக்கு வரம் கொடு.

கொட்டி விடு கோடி துளிகளை கொட்டி விடு
கோடி நல்லவர்களுக்காக கொட்டி விடு.

மழையே! கொட்டோ கொட்டென கொட்டி விடு!

#Thamizh #Rain #மழை